ÚTMUTATÓ A SZERZŐKNEK


 

A lap irányultsága

A Studia Comloensis folyóirat várja a helytörténet, régészet, geológia, paleontológia, zoológia, botanika, ökológia, valamint természet- és környezetvédelem témájába tartozó eredeti kéziratokat, melyek egyaránt lehetnek ismeretterjesztő vagy tudományos jellegűek. Egyéb folyóiratokban már közölt, vagy közlés alatt álló kéziratokat nem fogadunk el.

A közlemények benyújtása és megjelenése

A kéziratokat elektronikus formában kérjük benyújtani a studia.comloensis@gmail.com e-mail címre. A beérkező kéziratokról elsőként a szerkesztő dönt. A tartalmi és formai elvárásoknak megfelelő kéziratokat ezt követően szakmai lektor (szükség esetén több) tekinti át. A lektor(ok) személyére a szerzők is javaslatot tehetnek. A lektorok a következő szempontok alapján értékelik a kéziratokat: tematikai illeszkedés a folyóirat profiljához, megfelelő címválasztás, formai követelmények teljesítése, a kézirat nyelvezete és stílusa, hivatkozások és irodalomjegyzék egyezősége, angol nyelvű részek tartalma és helyessége, ábrák és táblázatok minősége és szükségessége. Ezt követően a lektori vélemény alapján a kéziratok javítását a szerzők végzik. A szükséges javításokat és pótlásokat követően a szerzők újraküldik a dolgozatot a szerkesztőnek, aki dönt a kézirat befogadásáról. Befogadás esetén a szerkesztett, betördelt kéziratot a szerzők a megjelenés előtt jóváhagyásra kézhez kapják.

Formai követelmények

A kéziratokat MS Word for Windows szövegszerkesztővel, .doc vagy .docx formátumban kérjük beküldeni. A teljes szöveg Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, valamint 1,5-es sorközzel készüljön. A dolgozatban szereplő taxonnevek dőlt (italic), az irodalmi hivatkozásokban a szerzői nevek kiskapitális (small caps), az auktornevek és szüntaxonok nevei szabályos (regular), a fejezetcímek pedig vastag betűs (bold) szedésűek legyenek. A felsoroltakon kívül semmilyen más formázás ne szerepeljen a szövegben!

A benyújtott kéziratok tagolása a következő legyen:

Ismeretterjesztő publikáció esetében:

 • a cikk címe (magyar és angol nyelven);
 • szerző(k) neve, munkahelyi vagy postacíme;
 • a kapcsolattartó szerző e-mail címe;
 • a cikk szövege (alfejezetekre tagolva);
 • felhasznált irodalom.

Tudományos publikáció esetén:

 • a cikk címe (magyar és angol nyelven);
 • szerző(k) neve, munkahelyi vagy postacíme;
 • a kapcsolattartó szerző e-mail címe;
 • összefoglaló max. 300 szó terjedelemben (magyar és angol nyelven);
 • kulcsszavak (magyar és angol nyelven);
 • a cikk szövege;
 • irodalomjegyzék.

A dolgozatok ajánlott részfejezetei: Bevezetés, Anyag és módszer, Eredmények, Eredmények értékelése (megvitatása), Összefoglalás, Köszönetnyilvánítás, Irodalomjegyzék. A dolgozat tartalma és jellege szerint ettől a tagolástól eltérhet.

Az ábrák és táblázatok címét magyar és angol nyelven is meg kell adni.

A folyóirat online megjelenésű, így a dolgozatokban adott a lehetőség a ábrák megjelenítésére. Az ábrákat külön fájlban .jpg kiterjesztéssel, elektronikus formában kérjük mellékelni. Az ábrák számozása a szövegbeli megjelenésük sorrendjében, arab számokkal történjen. A kéziratban kerüljön fel tüntetésre az ábrák tervezett helye.

A dolgozatban szereplő táblázatokat ugyancsak külön fájlban .xls vagy .xlsx kiterjesztéssel kérjük csatolni. A táblázatok számozása szintén a szövegbeli megjelenésük sorrendjében, arab számokkal történjen. A kéziratban kerüljön feltüntetésre a táblázatok tervezett helye.

A dolgozatban szereplő tudományos nevek első említésekor kerüljön feltüntetésre az auktor is (kivétel: táblázatok, fajlisták esetében).

A szövegben szereplő irodalmi hivatkozásokat az alábbi példák szerint kérjük feltüntetni:

 • egy szerző esetén (Wall 1965), vagy Wall (1965)
 • két szerző esetén (Wall & Dale 1970), vagy Wall & Dale (1970)
 • több szerző esetén (Jámbor et al. 1987), vagy Jámbor et al. (1987)
 • több irodalmi tétel egyidejű hivatkozása esetén (Jámbor et al. 1987; Wall 1965), vagy Jámbor et al. (1987); Wall (1965)
 • ugyanazon szerző több publikációjának egyidejű hivatkozása esetén: (Hajós 1977, 1985; Vadász 1983a,b), vagy Hajós (1977, 1985); Vadász (1983a,b)

Az irodalomjegyzékben az idézett munkák az alábbi minta alapján, szerző szerinti ábécérendben szerepeljenek:

 • könyv esetén:
  Király G. (szerk.) (2009): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp.
 • könyvrészlet esetén:
  Fazekas I. (1996): Természettudományi Gyűjtemény Komlón. In: Kassai M. (szerk.): Baranya megye 100 éve a műszaki- és természettudományos folyamatok tükrében, 1896-1996. Baranya Megyei MTESZ Elnöksége, Pécs. pp. 127-133.
 • folyóiratcikk esetén:
  Barbacka M. & Van Konijnenburg-van Citert, J.H.A. (1998): Sun and shade leaves in two Jurassic species of Pteridosperms. Review of Palaeobotany and Palynology, 103: 209-221.

A folyóiratok címét rövidítés nélkül kérjük feltüntetni.

 

<< Vissza